Monday,
  • :
  • :
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021: Chuyên Toán: 1 lớp 35HS - Chuyên Vật Lý: 1 lớp 35HS - Chuyên Hóa: 1 lớp 35HS - Chuyên Sinh: 1 lớp 35HS - Chuyên Ngữ Văn: 1 lớp 35HS - Chuyên Lịch Sử: 1 lớp 35HS - Chuyên Địa Lý: 1 lớp 35HS - Chuyên Tin Học: 1 lớp 35HS - Chuyên Tiếng Anh: 2 lớp 70HS - Không chuyên: 2 lớp 80HS